ADF Lidmar oferuje audyt dotacji, audyt podatkowy, audyt finansowy, profesjonalne badanie sprawozdań finansowych.

Celem audytu jest określenie poziomu zgodności z normą audytową - wskazanie możliwych niezgodności, stanowiących prawne, finansowe lub inne ryzyko dla przedmiotu badania. 

Audyt jest oceną działania podmiotów gospodarczych i sektora publicznego, pod względem zgodności z określonymi normami, przepisami, standardami.

Audyt podatkowy, to przeprowadzenie kompleksowych badań prawidłowości określenia oraz rozliczenia zobowiązań podatkowych, wskazanie obszarów działalności obarczonych wysokim ryzykiem podatkowym, wskazanie działań umożliwiających ograniczenie i wyeliminowanie ryzyka nieprawidłowości podatkowych, propozycje optymalizacji obciążeń podatkowych.

Wykonując audyt wykorzystujemy specjalistyczne umiejętności i doświadczenie naszych pracowników. 

Do audytu oraz badań sprawozdań finansowych wykorzystujemy aplikację firmy DATEV.

Bieżące doradztwo podatkowe świadczymy w formie doraźnych konsultacji lub na zasadzie stałej współpracy. 

Celem bieżącego doradztwa podatkowego jest wspomaganie klientów w zakresie podatkowych aspektów zarządzania oraz w zakresie prawidłowego i rzetelnego wykonania obowiązków podatkowych. 

Czynności doradztwa podatkowego obejmują udzielanie klientom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami.

Prowadzenie, w imieniu i na rzecz klientów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie.

Sporządzanie, w imieniu i na rzecz klientów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.

Reprezentujemy klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach podatkowych.

W ramach doradztwa podatkowego gwarantujemy ograniczenie ryzyka osób odpowiedzialnych za zobowiązania podatkowe.

Nowoczesna firma, potrzebuje innowacyjnych rozwiązań finansowych do realizacji celów biznesowych. Nowatorski model biznesowy łączy usługi księgowe, z doradztwem finansowym, doradztwem w pozyskiwaniu kapitału finansowego.

Oferujemy doradztwo finansowe, wyceny przedsiębiorstw, analizy i opinie finansowe, sporządzanie biznes planów, obsługę przekształceń przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie utrzymania płynności finansowej.

Pomagamy korzystać także z unijnej i krajowej pomocy publicznej.

Projektujemy strategie marketingowe firm i przygotowujemy na zlecenie biznes plany związane z realizacją przedsięwzięć rynkowych w Polsce.

Zapewniamy kompleksową obsługę złożonych procesów transakcyjnych, audyt due diligence. Celem badania due diligence jest analiza dotychczasowej działalności podmiotu w celu zidentyfikowania potencjalnych ryzyk związanych z jego funkcjonowaniem. Odpowiedż na pytanie, czy zainwestowane środki są odpowiednio wykorzystywane, czy powzięta inwestycja jest nadal opłacalna.

Przedstawiając ofertę pragniemy aby dzięki naszym usługom klienci odnosili wymierne korzyści, byli zadowoleni z naszych usług oraz polecali usługi ADF Lidmar innym.

Dołącz do lidera!

Aktualności

W ADF Lidmar został zaimplementowany system zarządzania dokumentami i procesami, którya umożliwia zamianę papierowych faktur na dane elektroniczne oraz ich automatyczne wczytanie do systemu księgowego. 

UNISONO Flow to szybkie i bezpieczne przesyłanie informacji. UNISONO Flow sprawdza się także jako kancelaria elektroniczna, archiwiwum elektroniczne różnych typów dokumentów (umowy, certyfikaty, polisy, itp.), nadawać im bieg - informacje nie wychodzą poza wskazany krąg odbiorców.

Sporządzamy dokumentację podatkową cen transferowych.

Firmom dokonującym transakcji z podmiotami powiązanymi oferujemy kompleksowe doradztwo w zarządzaniu ryzykiem podatkowym oraz przygotowanie dokumentacji cen transferowych wskazanej w art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Oferujemy w szczególności:

Pomagamy w rejestracji działalności w CEIDG i KRS oraz zgłoszeniu do ZUS.

Rejestrujemy przez internet spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jawne i komandytowe w trybie S24, w systemie teleinformatycznym eMS.

Tryb taki zwalnia wspólników z obowiązku zawierania jej przed notariuszem. Zawarcie umowy następuje poprzez wypełnienie formularza dostępnego w internecie, a następnie opatrzenie go podpisem elektronicznym.

Rekomendujemy ADF Lidmar jako profesjonalnego partnera biznesowego.

Prezes Zarządu Mardom Sp. z o.o.

 

Rodzinna firma audytorsko - doradcza działająca na rynku od 1993 roku.

Czytaj więcej

Lidmar Partnerzy