Audyt Doradztwo Finanse

Badanie sprawozdań finansowych

Cel badania sprawozdania finansowego określa art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 
Celem usługi jest wyrażenie opinii lub opracowanie raportu z przeprowadzonych prac, stwierdzających między innymi, czy:
 • w sprawozdaniu finansowym przedstawiono rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową badanego podmiotu,
 • sprawozdanie finansowe podmiotu zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości,
 • podmiot nie zamierza i nie musi zaniechać lub istotnie ograniczyć zakresu działalności gospodarczej, co mogłoby wpływać na zasady sporządzania sprawozdania finansowego.
Nasza oferta w zakresie badania sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
 • badanie i przeglądy jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
 • przeprowadzanie przeglądów okresowych oraz tematycznych,
 • wykonywanie ekspertyz z zakresu rachunkowości na potrzeby prawa gospodarczego i podatkowego.
Badania sprawozdań finansowych przeprowadzamy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a zwłaszcza:
 • MSR oraz MSSF,
 • ustawą o rachunkowości,
 • ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie,
 • Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej,
 • normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

MSSF określają sposób, w jaki powinny być prezentowane dane finansowe. Podpowiadają jak wyceniać poszczególne składniki aktywów i pasywów. Przybliżają zakres informacji ujmowanych w sprawozdaniu finansowym. Sugerują sposób, w jaki należy prezentować sprawozdanie dotyczące przepływów środków pieniężnych. Omawiają metody prezentacji majątku trwałego.

Sprawozdania finansowe podmiotów gospodarczych, stworzone zgodnie z MSR/MSSF, mają dostarczać wszelkich informacji, które są niezbędne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Wycena usługi dokonywana jest na podstawie podstawowych danych o podmiocie, wynikających ze sprawozdania finansowego, informacji o rodzaju prowadzonej działalności oraz o szczególnych obszarach, które mają być objęte audytem lub badaniem sprawozdań finansowych.