Audyt Doradztwo Finanse

Księgowość

Łączymy wiedzę i doświadczenie w zakresie standardów księgowych.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych obejmuje swoim zakresem:

 • kontrolę formalno-rachunkową dokumentów,
 • dekretację dokumentów oraz wprowadzanie ich do ewidencji księgowej zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości,
 • sporządzanie dzienników księgowych będących odzwierciedleniem operacji gospodarczych,
 • sporządzanie rejestrów dla potrzeb podatku VAT,
 • sporządzanie dokumentów wewnętrznych, np. polecenia księgowania,
 • ewidencję analityczną majątku trwałego i rozrachunków,
 • rozliczenie produkcji za okres/ustalenie kosztu własnego sprzedaży.

Pomagamy w rozwiązaniu skomplikowanych problemów związanych z rachunkowością i sprawozdawczością finansową, w tym:

 • kalkulacja rezerw i odpisów aktualizujących,
 • przygotowywanie zestawienia obrotów i sald,
 • przygotowywanie rachunku zysków i strat oraz bilansu za dany okres rozliczeniowy,
 • prowadzenie ewidencji analitycznej umożliwiającej  przygotowanie indywidualnych raportów dla potrzeb zarządczych,
 • obsługa kontroli podatkowych i audytów sprawozdań finansowych,
 • konsultacje w dziedzinie zasad rachunkowości,szkolenia w zakresie rachunkowości i finansów,
 • doradztwo w zakresie ujęcia transakcji i zdarzeń gospodarczych w księgach.

Klienci odnoszą korzyści, mając możliwość dostępu online do danych księgowych, zestawień i raportów przez moduł Pulpit Menadżera.