Co się zalicza do dobrych praktyk w rachunkowości?

Do dobrych praktyk systemu rachunkowości małych przedsiębiorstw zalicza się:

  1. prowadzenie najważniejszych ksiąg, takich jak dzienna księga sprzedaży, dzienna księga zakupów, księga wpływów gotówkowych, księga kasy podręcznej, księga płatności czekowych, dziennik, księga główna, księga odbiorców i dostawców oraz system wynagrodzeń,
  2. stosowanie w księgach zasady podwójnego zapisu,
  3. regularnie sporządzanie sprawozdań o prognozowanych przepływach pieniężnych,
  4. stosowanie zasady memoriału – dostarcza szerszych informacji na temat wyników działalności,
  5. stosowanie zasady współmierności przychodów i kosztów – przedstawienie realistycznego obrazu wyników finansowych działalności,
  6. stosowanie zasady rzetelnego i jasnego obrazu, gdyż niezbędne jest, by informacje finansowe były prezentowane dokładnie i spójnie,
  7. sporządzanie sprawozdań finansowych obejmujących bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych według uproszczonych wzorów zawierających jedynie główne pozycje,
  8. stosowanie jednolitego planu kont,
  9. stosowanie zasady tylko raz, pozwalającej na dostarczanie za pomocą tego samego dokumentu informacji finansowej różnym odbiorcom (organy podatkowe, urzędy statystyczne, banki).

System rachunkowości małych przedsiębiorstw, ma dostarczać rzetelnych informacji finansowych potrzebnych właścicielom, zarządzającym i innym zainteresowanym.