Czy w kancelarii stosowanana jest procedura windykacyjna?

Tak.
Procedura windykacyjna:

  1. Faktura określająca termin zapłaty stanowi jednocześnie wezwanie do zapłaty, a obiorca uznaje należność wynikającą z zapisów na fakturze.
  2. Za dzień zapłaty uważa się dzień dokonania wpłaty gotówki do kasy lub wpływu środków na rachunek bankowy.
  3. W przypadku braku wpłaty w terminie wyznaczonym na fakturze, za każdy dzień opóźnienia poczynając od następnego dnia po upływie terminu płatności, naliczane będą odsetki ustawowe.
  4. Po upływie terminu płatności wskazanym na fakturze, przypominamy telefonicznie o uregulowaniu zaległości.
  5. Brak wpłaty w ciągu 30 dni po upływie terminu płatności oznaczonym na fakturze prowadzi do ograniczenia świadczenia usług – nie będą przyjmowane nowe dokumenty i wysyłamy ostateczne wezwanie do zapłaty.
  6. Po upływie dwóch miesięcy od terminu płatności następuje rozwiązanie umowy o świadczeniu usług i sprawę kierujemy do e-Sądu.