Jak ustalane jest wynagrodzenie miesięczne doradcy podatkowego?

Wynagrodzenie jest uzależnione od charakteru i zakresu, nakładu pracy, ilości dokumentów, odpowiedzialności oraz złożoności zlecenia.

W kancelarii ADF Lidmar od lat stosowany jest Cennik. Dla przykładu do wyliczenia wynagrodzenia brana jest pod uwagę m. in.: ilość zapisów w ewidencjach oraz księgach, dzienniku głównym z ostatniego miesiąca rozliczonego podatkowo.

Wynagrodzenie płatne jest gotówką w kasie kancelarii lub na wskazany rachunek bankowy do 14 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który dokonuje się rozliczeń podatkowych i ZUS.