Rachunkowość w Jednostkach Ochrony Zdrowia

Rachunkowość w Jednostkach Ochrony Zdrowia, to sprcjalistyczna gazeta (rachunkowość, podatki, kadry i płace, finanse) skierowana do pracowników pracujących w placókach opieki zdrowotnej.

Nr 1 (19), styczeń 2005; Podatki

  • Zatrudnienie małżonka w spółce osobowej

Prowadzenie spraw spółki cywilnej połączone z jej reprezentowaniem jest obowiązkiem wspólnika. Osobiste świadczenie pracy przez wspólnika wynika więc z istoty jego członkostwa w spółce. W takim przypadku wynagrodzeniem wspólnika z tego tytułu (rekompensatą) jest jego udział w przypadającym mu dochodzie lub osiągnięcie wspólnego, zaplanowanego celu gospodarczego (…).

Nr 11 (17), listopad 2004; Podatki

  • Swoboda działalności gospodarczej na kontrakcie menedżerskim

Historia kontraktu menedżerskiego w Polsce była nierozerwalnie związana z transformacja gospodarczą i przekształceniami. Restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych miała być prowadzona przez wysokiej klasy specjalistów od zarządzania (taka była wola ustawodawcy), zainteresowanych finansowo przeprowadzeniem tych przekształceń (…).

Nr 2 (2), lipiec-sierpień 2003; Wyjaśnienia

  • Opłata inicjalna w kosztach uzyskania przychodu

Bezpośrednie skutki podatkowe umów leasingowych przejawiają się m.in. w sposobie rozliczenia opłat występujących w podstawowym okresie trwania umowy leasingowej. Okres ten, według ustaw o podatkach dochodowych, to czas oznaczony, na jaki została zawarta ta umowa, z wyłączeniem czasu, na który może być przedłużona lub skrócona (…).